امور نمایشگاهی

    در چند سال اخیر نمایشگاه ها به مهمترین گردهمایی های تجاری و تبلیغاتی برای عرضه و به نمایش گذاشتن تولیدات و دست آوردهای جدید صاحبان صنایع و تولید کنندگان و شرکتهای خدماتی تبدیل شده اند همچنین نمایشگاه ها فضایی جهت ایجاد ارتباط با کسانی که در زمینه مشترک فعالیت دارند و تبادل دانش روز و تکنولوژی را فراهم می نمایند.

    شرکت در نمایشگاه های مرتبط باعث افزایش حجم تولیدات یا مبادات شرکت ،گسترش همکاری های مالی و اقتصادی و ایجاد رقابت در زمینه مشترک با سایر سازمانها یا شرکتها و همچنین باعث انتقال و تبادل اطلاعات و تکنولوژی در راستای افزایش سطح دانش فنی می گردد.

    بخش های مرتبط