خودرو تشریفات در همایش و سمینار

    استفاده از این خودرو ها در همایش و سمینار باعث می شود سایر مدعوعین درجه اهمیت بالاتری برای همایش یا سمینار قائل گردند و در طول مراسم با انرژی و دقت بالاتری مطالب همایش و سمینار را دنبال نمایند.

    بنابراین هزینه کردن در این بخش جانبی از همایش ها و سمینار ها بازتابهای بسیار خوبی در نتیجه های حاصله بعد از مراسم همایش و سمینار برای شرکت یا سازمان مربوطه به همراه دارد.

    استفاده از خودرو های تشریفاتی متناسب با مهمانهای دعوت شده به همایش و سمینار از روش هایی است که برگزار کنندگان همایش و سمینار برای افزایش اهمیت موضوع و قدرت نمایی در کار خود از آنها در جابه جایی اکثر افراد مهم شرکت کننده در مراسم استفاده می کنند . مخصوصا در همایش ها و سمینار های تجاری میزبان مهمان های ویژه خود را از فرودگاه تا هتل و از آنجا تا محل برگزاری همایش یا سمینار با خودرو های تشریفاتی لوکس ترانسفر و اسکورت می کنند.