قاری همایش و سمینار

    در انتخاب قاری قران علاوه بر دقت به صوت و لحن زیبا و توجه به پوشش مناسب و رسمی ایشان ، یک نکته مهم و بسیار خاص وجود دارد که خیلی کم در همایش ها و سمینار ها به آن توجه می شود .

    که موضوع مطرح شده در همایش یا سمینار با آیات قرائت شده توسط قاری در صورت امکان منطبق و هماهنگ باشد.

    این امر کمک شایانی به انتقال مفاهیم مورد نظر از برگزاری همایش و سمینار می نماید و باعث می شود مدعوین با دقت بیشتر و جدیت بالاتری مطالب عنوان شده را پیگیری نمایند .

    پس از اجرای قرائت معانی و توضیح آیات قرائت شده می بایست توسط قاری برای حضار بیان شود و ارتباط بین معانی آیات با موضوع همایش یا سمینار تشریع شود.

    برای تسهیل این امر می توانید از کتاب آیات و مناسب ها به قلم حسین داریزین استفاده نمائید .