تندیس و لوح تقدیر افتتاحیه ، همایش و سمینار

     

    طراحی و ساحت انواع تندیس و لوح تقدیر برای افتتاحیه ، همایش و سمینار که هماهنگ با موضوع برنامه باشد باعث پر اهمیت جلوه دادن مراسم افتتاحیه ، همایش و سمینار می شودو همچنین یک تبلیغ ماندگار از افتتاحیه ، همایش و سمینار مذکور همواره در نزد مخاطب می ماند.

    همچنین با توجه به اینکه معمولا تندیس ها و لوح تقدیر ها در جایی قرار داده می شود که در معرض دید سایرین باشند در طول زمان خود تبلیغاتی برای سایرینی که در ارتباط با مخاطب افتتاحیه ، همایش یا سمینار اجرا شده هستند می باشد.