دبیر خانه مرکزی افتتاحیه ، همایش و سمینار

    ایجاد دبیرخانه مرکزی در یک افتتاحیه ، همایش یا سمینار کمک شایانی به مدیریت نظم و اجرای صحیح آن می نماید. با توجه به اینکه دبیر خانه مرکزی به تناسب افتتاحیه ، همایش یا سمینار مورد نظر چندین روز قبل از برگزاری تشکیل می شود کاملا مراحل را زیر نظر گرفته و کیفیت اجرا افتتاحیه ، همایش و سمینار را تا حد مطلوبی افزایش می دهد .

    دبیرخانه مرکزی پس از اتمام اجرای افتتاحیه ، همایش یا سمینار نتایج بازخورد را به صورت گزارش جمع آوری و همچنین تبلیغات پس از اجرا افتتاحیه ، همایش و سمینار را تا حد حصول نتایج تعیین شده مدیریت و پیگیری می نماید.

    دبیرخانه مرکزی افتتاحیه همایش و سمینار می تواند لحظه به لحظه پیشرفت ها و عملکرد ها را به اطلاع کارفرمای محترم رسانده و بسیاری از نگرانی ها و استرس های موجود در رابطه با  افتتاحیه ، همایش و سمینار را از میان بردارد به طوری که کارفرما بتواند تمام تمرکز حواس خود را معطوف به اصل و هدف برگزاری افتتاحیه ، همایش یا سمینار کند .