دبیر خانه مرکزی افتتاحیه ، همایش و سمینار

    برای برقراری نظم و برگزاری افتتاحیه منظم و صحیح، نیاز به ایجاد دبیرخانه مرکزی داریم. دبیرخانه مرکزی کمک شایانی می کند تا تمام برنامه ریزی ها و اهداف همایش، سمینار، افتتاحیه و یا اختتامیه منظم و مرتب و طبق آنچه که از پیش تعیین شده پیش برود. با توجه به این که دبیر خانه مرکزی به تناسب افتتاحیه، همایش یا سمینار مورد نظر، چندین روز قبل از برگزاری تشکیل می شود کاملا تمامی مراحل اجرا را زیر نظر گرفته و کیفیت برگزاری افتتاحیه، همایش و سمینار را تا حد مطلوبی افزایش می دهد.

    دبیرخانه همایش

    دبیرخانه مرکزی پس از آن که برگزاری افتتاحیه، همایش یا سمینار به پایان رسید، نتایج بازخورد را به صورت گزارش دسته بندی و جمع آوری نموده و همچنین تبلیغات پس از برگزاری همایش، سمینار، افتتاحیه و اختتامیه را تا حد حصول نتایج تعیین شده مدیریت و پیگیری می نماید.

    دبیرخانه مرکزی همایش، سمینار، افتتاحیه و اختتامیه به عنوان رابط با کارفرما نیز هست؛ یعنی می تواند لحظه به لحظه پیشرفت ها و عملکرد ها را به اطلاع کارفرمای محترم رسانده و بسیاری از نگرانی ها و استرس های موجود در رابطه با  افتتاحیه و اختتامیه و یا همایش و سمینار را از میان بردارد به طوری که کارفرما بتواند تمام تمرکز حواس خود را معطوف به اصل و هدف برگزاری افتتاحیه، همایش یا سمینار کند.