برنامه های هنری و آیین های مذهبی افتتاحیه

     

    در طول اجرای مراسم افتتاحیه می توانیم از برنامه های هنری یا آیین های مذهبی به صورت مرتبط یا به خاطر تغییر در روند اجرا و ایجاد نشاط و تنوع در روحیه مخاطب استفاده کنیم .

    این برنامه ها متناسب با ایام برگزاری همایش یا سمینار و همچنین موضوع برنامه می تواند نقش سازنده در فکر و ذهن مهمانان ایجاد نموده و کسالت و یکنواختی را در حین اجرای افتتاحیه بر طرف کند .

    لذا با یک برنامه ریزی درست و کارشناسانه و تلفیق هنر با همایش و سمینار علمی یا تجاری و … می توان اهداف تبلیغاتی یا علمی افتتاحیه را تا مدتها در ذهن مدعوعین به یادگار گذاشت .

    استفاده از گروههای هنری معروف و هنرمندان سرشناس مخصوصا در افتتاحیه هایی که جنبه عمومی دارند باعث جذب حداکثری مخاطبین می گردد.