ترجمه همزمان افتتاحیه

     

    از مهمترین و اساسی ترین آیتم هایی که در بخشی از افتتاحیه هایی که سخنران ویا عده ای از مدعوین به یک یا چند زبان دیگر محاوره می کنند می بایست به آن توجه شود ترجمه همزمان می باشد .

    در این نوع ترجمه مترجم در یک زمان در مقام شنونده و در کسری از زمان در جای گوینده قرار می گیرد که این امر به تخصص و تجربه بالایی نیاز دارد .

    مترجم با توجه به محدودیتهای زمانی و کلامی و همچنین عدم تسلط به موضوع سخنرانی و یا مطالب ارائه شده در افتتاحیه باید در اسرع وقت مفهوم و جان کلام را انتقال دهد .

    لذا انتخاب افراد حرفه ای و متخصص با تجربه که بتوانند در حداقل زمان موضوع افتتاحیه را درک و تحلیل نموده به زبانی دیگر به مخاطب ارائه نمایند بدون آنکه زمان مناسبی برای اصلاح اشتباهات داشته باشند بسیار در راستای رسیدن به اهداف تعریف شده افتتاحیه مورد نظر حائز اهمیت می باشد.