خودرو تشریفات در مراسم افتتاحیه

    استفاده از خودرو های تشریفاتی متناسب با مهمانهای دعوت شده به افتتاحیه از روش هایی است که برگزار کننده افتتاحیه برای افزایش اهمیت موضوع و قدرت نمایی در کار خود از آنها در جابه جایی اکثر افراد مهم شرکت کننده در مراسم استفاده می کنند. مخصوصا در افتتاحیه های تجاری میزبان مهمان های ویژه خود را از فرودگاه تا هتل و از آنجا تا محل برگزاری افتتاحیه با خودرو های تشریفاتی لوکس ترانسفر و اسکورت می کنند.

    همچنین استفاده از این خودروها در افتتاحیه باعث می شود سایر مدعوین درجه اهمیت بالاتری برای مراسم افتتاحیه قائل گردند و در طول مراسم با انرژی و دقت بالاتری مطالب افتتاحیه را دنبال نمایند.

    بنابراین هزینه کردن در این بخش جانبی از افتتاحیه بازتابهای بسیار خوبی در نتیجه های حاصله بعد از مراسم افتتاحیه برای شرکت یا سازمان مربوطه به همراه دارد.